About

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Hero_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

Smart Startup ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ให้บริการในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดและวางแผนการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจออนไลน์ทุกประเภท โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างมีแบบแผน

ด้วยประสบการณ์ในการทำการตลาดออนไลน์มาหลากหลายธุรกิจมากกว่า 10 ปีในองค์กรยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยและของโลก ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการเงินการธนาคาร ธุรกิจรถยนต์ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจอาหารสำเร็จรูป ธุรกิจสุขภาพและความสวยงาม ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรมที่พักหรือรีสอร์ท ธุรกิจ Ecommerce ธุรกิจ Technology และ IT,​ Telecomunication และอีกมากมายหลากหลายธุรกิจที่เคยมีประสบการณ์ในการสร้างธุรกิจผ่านเครื่องมือออนไลน์ต่างๆ ให้สามารถเติบโตและสามารถสร้าง Competitive Advantage ในการแข่งขันโดยเฉพาะสำหรับการแข่งในช่องทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและแข่งขันได้จริง

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

ส่ิงที่ Smart Startup นั้นทำคือการตอบโจทย์เจ้าของธุรกิจสำหรับคำถามว่า “จะทำตลาดผ่านช่องทางออนไลน์อย่างไร”, “จะเลือกเครื่องมือออนไลน์อย่างไร” และ “ทำตลาดออนไลน์อย่างไร” โดยเป็นการวางแผนกลยุทธ์การตลาดและวางแผนการตลาดออนไลน์ ซึ่งในปัจจุบันนั้นเครื่องมือออนไลน์มีให้เลือกใช้มากมาย สามารถทำตลาดได้หลากหลายรูปแบบ แต่ในรูปแบบไหนที่จะเหมาะสมกับธุรกิจของคุณมากที่สุด โดยทาง Smart Startup นั้นจะผสมผสานเครื่องมือสำหรับทำการตลาดออนไลน์ (Online Marketing Tools) ให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณและเหมาะสำหรับช่วงเวลา โดยจะทำเป็นแผนการตลาดออนไลน์ในการทำตลาดเป็นช่วงเวลา 6 เดือน ซึ่งจะทำให้รู้ว่า ตลอด 6 เดือนนั้น จะต้องใช้เครื่องมือออนไลน์ตัวไหน อย่างไร และจะตอบความต้องการของลูกค้าจากหลายๆ เหตุการณ์อย่างไรให้เหมาะสมที่สุด พร้อมกับวางแผนสื่อ content ทั้งหมดให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Cta_Widget”][/siteorigin_widget]